🌹 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ: BÉ ĐI THAM QUAN NHÀ SÁCH 🚌🍀🌺🍄🪴🌸 🚌🌿🌱 - Welcome to Bạch Đằng bookstore 👩‍🏫📒📋✏️ - 🌈🌈 LỚP MONSUPERKID

🌹 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ: BÉ ĐI THAM QUAN NHÀ SÁCH 🚌🍀🌺🍄🪴🌸 🚌🌿🌱 - Welcome to Bạch Đằng bookstore 👩‍🏫📒📋✏️ - 🌈🌈 LỚP MONSUPERKID